Regulamin zakupów

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej Polna Zdrój – www.polnazdroj.pl/sklep-warsztaty

 

Strony oraz Regulacje

Korzystając ze strony www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna poniżej w momencie składania zamówienia.

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej Polna Zdrój zakupy Produktów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Produktów dokonanych za pośrednictwem www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty

Regulamin określa w szczególności:

  • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty;
  • zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty;

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty prowadzony jest przez Mateusza Trojanowskiego prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Grzybowski 2/ 43, 00-109 Warszawa, NIP 6931740179, REGON 140202287, adres poczty elektronicznej: skleppolnazdroj@gmail.com

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane Osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.polnazdroj.com. 

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie Danych Osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Informacje o zawartości Produktów opisane są w informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty.

Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

 

2. DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych – POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski, Plac Grzybowski 2/ 43, 00-109 Warszawa

Dane kontaktowe – POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski, Plac Grzybowski 2/ 43, 00-109 Warszawa

e-mail: skleppolnazdroj@gmail.com

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Dostarczenie produktu – przesłanie produktu drogą elektroniczną na wymieniony w formularzu składania zamówienia adres mailowy.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Moment przekazania produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – plik cyfrowy w postaci filmu w formacie mp4.

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Sklep internetowy – serwis internetowy za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający – POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj płatności; dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Dla uzyskania możliwości zakupu Produktu konieczne jest:

  • akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności sklepu internetowego prowadzonego przez POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski;
  • wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;

Dla złożenia zamówienia należy wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą sklepu internetowego www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty.

Zamówienie można składać całodobowo.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty, przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej i po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (potwierdzenie wysyłki).

Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu przelewu.

 

5.  KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Ceną Produktu jest cena wskazana na stronie sklepu www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty reprezentującej Produkty w momencie składania zamówienia.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Produkt dostarczany jest za pomocą poczty elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres mailowy Klienta.

Produkt przesyłany jest do Klienta natychmiast po zaksięgowania płatności.

 

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Płatności mogą być dokonywane poprzez płatności online oraz kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu Przelewy24, na konto wskazane w formularzu wyświetlającym się na stronie zamówienia.

 

7. WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

Ryzyka związane z dostarczonym Produktem przechodzą ze Sprzedającego na Klienta z chwilą przesłania Produktu na podany w formularzu adres mailowy Klienta (odebrania jej przez Klienta).

 

8. REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Klient może zgłosić do POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski reklamację w szczególności w przypadku, gdy: (1) zakupiony plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się; (2) w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dokonania zapłaty za plik cyfrowy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skleppolnazdroj@gmail.com.

Wymaga się podania przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady; (2) danych kontaktowych składającego reklamację.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał przesłania Produktu, Sprzedawca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, wyśle nowy produkt na podany w formularzu zamówienia adres mailowy Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał zwrotu środków, Sprzedawca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokona zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwrot kosztów realizowany jest przelewem bankowym na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 

9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep internetowy prowadzony przez POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Pobierając zakupiony Produkt przesłany na adres mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia, Klient traci jednocześnie prawo do odstąpienia od umowy, tj. do zwrotu tego Produktu.

 

10. INFORMACJE O PRODUKTACH I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Zakupiony i opłacony Plik Cyfrowy zostanie udostępniony Klientowi poprzez wiadomość mailową zawierającą link umożliwiający pobranie pliku i zapisanie go na nośniku materialnym.

W celu pobrania Pliku Cyfrowego należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na link „Relacja z warsztatów” przy okienku „Pobierz”, wybrać opcję kopiuj i wkleić link w nowym oknie przeglądarki. Po kilku sekundach pojawi się okno do zatwierdzenia zapisania pliku na komputerze/nośniku danych.

Do odtworzenia Pliku Cyfrowego niezbędne jest zainstalowanie programu obsługującego pliki o formacie .mp4.

Zaleca się zapisanie Pliku Cyfrowego na nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Plików Cyfrowych w Sklepie Internetowym www.polnazdroj.com/sklep-warsztaty, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Plików Cyfrowych na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

Klient ma prawo korzystać z Plików Cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do: (1) rozpowszechniania Plików Cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we
fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie; (2) zwielokrotniania Plików Cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Pliku Cyfrowego, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie plików cyfrowych osobom trzecim jest niedozwolone.

 

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.polnazdroj.com korzystają z ochrony prawa autorskiego i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Mateusza Trojanowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą POLNA ZDRÓJ PROJEKT Mateusz Trojanowski, Plac Grzybowski 2/ 43, 00-109 Warszawa NIP 6931740179, REGON 140202287. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.polnazdroj.com, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.polnazdroj.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

12.  DANE KONTAKTOWE

W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail skleppolnazdroj@gmail.com